نوجوانان بهانه ای برای دردل بامسئولین ............

تیم نوجوانان زرند قهرمان استان ونماینده استان در مسابقات کشوری در سال آینده

نوجوانان شهرداری قهرمان شدنداما چگونه و....../

کمتر کسی در جریان کسب این مقام قهرمانی بود

اما دیدار رده بندی بسیار زیبا بود در یک سو

تیم زرند با کادری اندک ومظلوم

اما سوی دیگر تیم مس کرمان

باکادری مجهز وتدارکات

بسیار قوی

با بازیکنان منتخب استان ویدک کشیدن نام باشگاه بزرگ

مس که از نظر روحی توان یک تیم را کاهش میدهد

اما بچه ها با انگیزه و با تعصب خود نشان دادند هنوز هم

نشانی از فوتبال دهه پنجاه و شصت بازیکنان زرندی

را در خود دارند که اسم زرند لرزه بر اندام تیمها می انداخت و امروز یادمانی از آنروزها بود

اما سرانجام غیرتمندان زرندی توانستند تیم مس را حذف نمایند وبه فینال برسند و در فینال هم به قهرمانی دست پیدا نمایند

/ 0 نظر / 3 بازدید