تمرین پاس .....


هدف:

فراگیری چگونگی کنترل وچرخش سریع باتوپ ودادن پاس به مسیر حرکتی بازیکن درحال حرکت به سمت جلو

زمان:

15دقیقه

تمرین:

بازیکن Aعمل گول زننده ای رادریک جهت انجام؛سپس به سمت بازیکنB میدود.

-بازیکنB  توپ راباپایاسمت برتروقویتر بازیکنA  پاس و وی پس ازکنترل یکضرب توپ چرخش نموده وبه سمت کناره زمین حرکت می کند.

-بازیکنC  باگزینش حرکت درست وبه هنگام؛به سمت جلووکناره زمین حرکت می کند.وی نبایستی پیش ازاینکه توپ پاس داده شود ازخط مرکزی گذر کند؛دراین صورت وی درآفساید قرارخواهدگرفت.

-بازیکنA توپ رابه  مسیر حرکتی بازیکنC پاس ووی کوشش می کند که توپ را وارد دروازه کوچک نماید،سپس ازپشت دروازه عبوروبه گروه دیگر اضافه می شود.

-بازیکن Bجای بازیکنA راگرفته و وی نیزجای بازیکنC را میگیرد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید