قسمت پنجم علم تمرین

اصل تنوع

- رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند تلاش فراوان و بیش از 1000 ساعت تمرین در سال است

- شدت وحجم بالای تمرین موجب دلزدگی و بی علاقگی ورزشکار می شود.

برای رفع این مشکل؛

1- مربی باید خلاق بوده، دانش کافی داشته و با مجموعه گسترده ای  از تمرینات متنوع  آشنایی داشته باشد.

-         2- پس از جلسات تمرین شدید از بازی های گوناگون استفاده کند.         

-        عوامل تمرین

-         اوج اجرا    

عوامل تمرین

آمادگی جسمانی

مهم ترین بخش تمرین است

- هدف :

* افزایش قابلیت های فیزیولوژیکی مانند توسعه دستگاه قلبی تنفسی  و توسعه دستگاه عصبی

* افزایش توانایی های زیست حرکتی مانند قدرت ، سرعت ، استقامت ، هماهنگی و انعطاف پذیری

توانایی های زیست حرکتی

 

    قدرت               استقامت              سرعت               هماهنگی                    انعطاف پذیری  

              استقامت عضلانی                        چابکی                         روانی حرکتی                                                                                                                                                                                   توان   

  قدرت بیشینه    استقامت بی هوازی   استقامت هوازی   سرعت بیشینه  هماهنگی کامل        انعطاف پذیری کا مل                                                                                                   

آمادگی جسمانی

   مرحله آماده سازی        * آماده سازی عمومی

* آماده سازی اختصاصی

* رسیدن به سطوح بالای توانایی های زیست حرکتی  =======   مرحله مسابقه

آمادگی تکنیکی

 

-         تکنیک روش اجرای صحیح یک مهارت است.

-          استیل ویژگی های فردی در اجرای یک مهارت است .

- تکنیک خوب ضامن کارآیی بالاست.

- هر چه تکنیک ساده تر باشد تفاوت های فردی در اجرای آن کمتر خواهد بود

آمادگی تاکتیکی

-        مطالعه ویژگی ها و قوانین و مقررات ورزش مورد نظر

-         آگاهی از توانایی های تاکتیکی بهترین ورزشکاران

-        آگاهی ازتاکتیک های حریفان آینده وتوانایی های جسمانی و روانی آن ها

-        مطالعه ویژگی های مربوط به امکانات و شرایط محیطی مسابقه آینده

-         طراحی تاکتیک هایی برای مسابقه آینده بر اساس نقاط قوت و ضعف ورزشکاران

-          ارزیابی اجراهای گذشته  برای رویارویی با حریفان آینده

-        متغیرهای تمرین

ساختار برنامه تمرین متشکل از متغیرهای تمرینی کوتاه مدت است 

متغیر های تمرینی کوتاه مدت

شدت تمرین

-           شدت بیانگر کیفیت تمرین است.

-         تعیین شدت در تمرین مقاومتی

-          تعیین میشود . (1RMشدت بر اساس درصدی از یک تکرار بیشینه .

-         1RMروش اول : روش تعیین  تجربی

-          روش دوم      : با استفاده از فرمول

 

1RM-مقداروزنه/{1/0278-(0278/0×{ تعداد تکرارها

1RM-مقدار وزنه  ×{1-(0/33/0× تعداد تکرارها  ) } 

ادامه دارد

/ 0 نظر / 14 بازدید