آقای جلالی برو!!! شما وصله ی ناجوراین فوتبالی !!!

بروآقاجان !! چه ازجان این فوتبال می خواهی؟

چراهمانندبسیاری ازمربیان تیم های دیگر هشت – نه تابازیکن خارج از رده ویا مصدوم با خودبه تیمهایت نمی آوری وبه جوانان بهاء میدهی؟جوان گرایی یعنی چه؟

چرابابرخی بازیکنان یامسؤلان تیم های حریف تبانی نمیکنی و نتایج بازی هارادگرگون نمیکنی؟

چراقسمتی ازدرآمدتراخرج لیدرهایابرخی ازاصحاب رسانه نمیکنی ؟آدم اینقدرخسیس؟

چرا بازیکن خارجی مبتلا به هپاتیت،دم مرگ،و...رابرای تیم هایت سوغات نمی آوری؟

چرابازیکن تاریخ مصرف گذشته ی خارجی باچندبرابرقیمت واقعی رابرای تیم هایت برنمیگزینی که هم دنیای خودت راآبادکنی وهم دنیای برخی ازدلالان محترم را؟

ازچه می ترسی؟ منشوراخلاقی ؟

فوقش یک چندروزی پیرامونت گفتگو درمی گیرد وبعد... دیگرهیچ!

اینم ازآخرین شاهکارت : مردحسابی ؛ چرااردوی تیم فولادرادراهوازبرگزارمی کنی؟

برادرعزیزمگرنمی دانی ازقبل یک اردوی دبی یاترکیه یاحداقل کیش و...چندنفرازهموطنان عزیز به نان ونوایی می رسند؟

آخرخداراخوش می آید با نان مردم بازی کنی؟

آقای محترم ؛ شما وامثال شماوصله ی ناجوراین این فوتبال هستید.دیگرسکه ی شمادراین بازار{بخوانیدبازارمکاره}رونقی ندارد.

 پس لطف کنیددست از سر فوتبال ما برداریدوباپای خودتان تشریف ببریددرعوض ماهم قول می دهیم بعداز120سال که مرحوم شدید،مثل دهداری هاوشاهرخی هاو...برایتان مرثیه بسراییم حتی شایدمجسمه ی یادبودی ازشما دریک گوشه کناری نصب بنماییم.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید