لیگ فوتبال پیشکسوتان استان استارت خورد

این مسابقات که با حضور 6 تیم ازاستان شروع گردیده است تیم زرند برای اولین بار تشکیل واولین

حضور خود  را در مسابقات رسمی

تجربه میکند